Berneboekedei 15 Oktober 2017

Programma 2017

It programma fan de 17 edysje fan Berneboekedei Terherne stiet yn it teken fan it tema Grouwélich Eng! It slút oan by it lannelike tema fan de Kinderboekenweek.

Op 15 oktober fan 13-17.00 oere stiet Terherne op ‘e kop. Op ferskate lokaasjes yn it doarp binne aktiviteiten te finen rûnom dit spannende tema.

Der komt in hiel spannende foarstelling, der is muzyk, kinst boeken keapje en der binne lytse en grutte (foarlês / teater) foarstellingen. En wolsto noch mear? Do kinst werom yn de tiid en omstrune yn it libben fan de famylje Klinkhamer yn de Kameleonbuorkerij yn Terherne.

Grouwélich Eng yn Terherne is in feest foar bern, âlders en alle pakes en beppes!

Folgje ús website en Facebookside!

lês mear op facebook

Programma fan 2016

Doarpshûs de buorkerij

Joris en de geheimzinnige toverdrank (13:30 en15:00)

Doarpshûs "De Buorkerij"- pjutteboartersplak

Tentoanstelling Boekekiste-wedstryd
De boekekistjes wurde makke troch basisskoallen út de omjouwing. De opdracht is om in boek út te byldzjen dat te meitsjen hat mei it tema fan de berneboekewike: Oma's en opa's - voor altijd jong.

Paal 43

Programma 2016

  • MUZYK mei Sander Metz en it PAKE EN BEPPE KOAR. Sjong en dûnsje mei dit gelegenheidspopkoar dat soarget foar in 'vrolijke noot'.
  •  BOEKEMERK – nije en twaddehâns boeken
    Kinderboekwinkel De Toverlantaarn, Fryske boek- en taalwinkel Afûk en Bruna Grins.  
  • SCHMINKEN    
  •  BIBLETEEK Mar en Fean, De Jouwer   
  •  MUSEUMWINKEL De Witte Os, De Jouwer                                                                         

BIOSKOOP – PAAL 43

AKTEUR ARNOLD DIJKSTRA         
Arnold Dijkstra lêst foar.

Jeugdkorps De Boarnster Blazers út Aldeboarn.

Muzykferiening Concordia, foar jong en âld!
De Boarnster Blazers is it jeugdkorps fan muzykferiening Concordia út Aldeboarn.

KANTOAR HEDDEMA – foar de Kameleonbuorkerij oer

TOMKERADIO troch Omrop Fryslân. Tomkeradio is de ynternetstjoerder rjochte op bern tusken de 2 en 7 jier âld. De hiele dei binne ferskes en ferhaaltjes te hearren op it ritme fan de dei.

Plein by doarpshûs "De Buorkerij"

Folkert Wesseling

Dizze jonge teaterman hat spesjaal foar de berneboekewike in ynteraktive foarstelling makkke.
Hy spilet yn in prachtige oldtimerbus.

Lês mear

De Blije Papegaai

13:00-17:00

Workshop dy't past by it tema fan de berneboekewike

Mear ynformaasje

Kameleon buorkerij

De tagong foar de Kameleonbuorkerij is hjoed fergees. Fan 't jier kinst ek sjen hoe't de smid it izer smeit, de itensiedersklup fan soarchsintrum Leppehiem makket lekker hapkes en der binne demonstraasjes hantwurkjen.

Mear ynformaasje

Skeelerbaan

Joke Scheffer mei it boek "Skelte wol in skelter ha" en in skelterparkoers foar jong en âld

Joke Scheffer lêst it boek "Skelte wol in skelter ha"  foar mei in fertelkastje.
Dêrby is in skelterparkoers útsetten foar jong en âld.

"Skelte wol in skelter ha"  is it debút fan Joke Scheffer en yllustrator Anna Sikkes.
It giet oer in lytse foks dy't graach in skelter ha wol..  Dat mei net fan mem, net fan heit en ek buorfrou fynt dat gjin goed idee. Gelokkich is pake der ek noch...

Snackbar de Pastorij

Het Muziekbeestje

Hinke Strien sjongt en dûnset mei pjutten en kleuters.

Hjir kinst dy ek schminke litte.

 

Mathilde poppespul foar jong en âld

Mathilda wol dy graach kennen leare

Mathilde is in hiel leave, sa no en dan wat ûndogenske poppe dy't bespile wurdt troch Annalies. Sy fynt it prachtich om nije bern kennen te learen.

Mear ynformaasje

En fierders yn it doarp...

En wat der noch mear is...

  • oare strjitacts
  • Tomke