Grizelje / Grouwelich eng!

Kiekjes fan de iepening 2016

 

 

Parseberjochten

PARSEBERJOCHT  Berneboekedei Terherne
snein 16 oktober 2016

Terherne, 16 oktober ll. waard foar de 16e keer de Berneboekedei holden mei tradysjes en noviteiten. Tradysje is de dei yn elts gefal: elke lêste snein fan de lannelike Berneboekewike wurdt de dei holden yn it hert fan it Kameleondoarp. De hiele middei stiet bol fan de aktiviteiten rûnom it berneboek en it fertellen fan ferhalen, mei lêskastjes, grutte teaterfoarstellings, meisjongteksten en lústerlietsjes, lytse teateracts, Tomke-radio, de fearkeap fan berneboeken, en noch folle mear!

Hippe ‘opa’s en oma’s’ wienen der ek. Sy hearden by it tema fan de Berneboekewike 2016.
‘Wat dogge jo no?’ frege in famke fan 6 oan ien fan ‘oma’s’: ‘Ik breidzje in sok, dat dienen wy eartiids altyd’. De tradysje om ferhalen troch te fertellen, wurdt hjir fuort nij libben ynblaast.
Senioaren, junioren en heit-en-mem, sy moeten inoar troch de aktiviteiten, it nostalgyske snobbersguod, spultsjes, lietsjes en werinneringen.

‘Wy hebben met de klas de eerste prijs gewonnen’ seit Brechtje fan basisskoalle de Twaspan út Terkaple, wylst sy op it eareschavot klimt. Ien fan de tradisjonele ûnderdielen wie ek dit jier in grut sukses: de boekekistjeswedstriid. Skoallen kinne mei in groep út de ûnderbou, middenbou of / en boppebou in jirappelkistje ynfolje en fersiere mei it tema út de Berneboekewike. Yn totaal hawwe 13 skoallen rûnom út Fryslân meidien mei 46 kistkes.

 

 


 

 

Kiekjes fan de iepening 2015