Snein 15 Oktober 2017 (13:00- 17:00 )
Berneboekedei yn Terherne
Grizelje "Grouwelich eng"

Boekelist mei fryske boeken

Titel NL / FR                                                Auteur                                                         Geskikt foar:
Harry Potter                                                J.K. Rowling                                         fan groep 6/7 ôf
Lederwyntsje                                             Lida Dijkstra                                          fan groep 6 ôf
Renske wol stoer wêze                            Paul van Dijk                                       fan groep 5/6 ôf    
De Kening fan juster                                 Paul van Dijk                                          fan groep 5/6 ôf
GFR                                                               Roald Dahl                                         fan groep 4/5 ôf
Rôversguod                                                Janneke de Boer                                    fan groep 5 ôf
Lindbergh, It grutte aventoer                Torben Kuhman                                        fan groep 3/4 ôf
fan in fleanende mûs
Myn moaiste mearkes                             ferskaat                                                     fan groep 3 ôf
Wij geane hjoed op bearejacht             Michael Rosen                                           fan groep 1/2 ôf
Tsien lytse hekskes                                   Lida Dijkstra                                          fan groep 1/2 ôf
De Gruffalo                                                 Julia Donaldson                                   fan groep 1/2 ôf
De lytse Gruffalo                                       Julia Donaldson                                     fan groep 1/2 ôf
Der leit in krokodil ûnder myn bêd      Ingrid&Dieter Schubert                           fan groep 1/2 ôf

Foar in moaie sammeling fan de Nederlânske titels ferwize wy nei www.kinderboekenweek.nl, de boekhannel en de bibleteek.

We binne alwer drok dwaande mei de tariedings fan 2017.