Berneboekedei 15 Oktober 2017

Boekekistkeswedstriid

Jou dyn skoalle op!

Alle jierren organisearje wy in boekekistjeswedstryd, dielname is hieledal ​fergees. Wy bringe dyn groep in ierappelkistje. Jimme meie sels in boek útkieze dat by it tema fan de berneboekewike .

Oan 'e ein fan de kinderboekenweek (13 oktober) helje wy jimme kistje wer op en dy wurdt dan tentoansteld op de de berneboekedei en troch in fakkundige sjuery beoardiele.

Foar de moaiste trije kistjes fan de ûnderbou ha wy in prachtich boekepakket en foar alle dielnimmende skoallen ek noch in lytse attinsje.

Wa wint fan 't jier de moaie wikseltrofee?

Opjefte skoallen berneboekekistkeswedstriid 2017

Lêsbrief Frysk

Leave, bêste, mar foaral ek drokbesette, masters en juffen yn Fryslân,

Woei… de tiid bekrûpt dy.. stadichoan komt er grizelich tichtby.
Pas op, foardat er dy te pakken hat en gruwelik by de strôt grypt…

 

 

Om soks foar te kommen is hjir in helpende hân: in resept, of yn edukative termen, in lesbrief om alle leave, bêste, mar foaral ek drokbesette, masters en juffen yn Fryslân alfêst ta te riden op de lannelike Kinderboekenweek 2017 fan 4 o/m 15 oktober.
It tema van de lanlike berneboekewike 2017 is grizelje, mei as motto Grouwelich eng
P.S. Nim de tips (en de kistkes mar dêr aanst mear oer*) mei nei de Kinderboekendag yn Terherne!


Stap 1
Sykje in boek út
by it tema Griezelen / Gruwelijk eng! – Grizelje / Grouwelich eng!
Tip: Sjoch op berneboekedei.frl foar guon titels. Yn de bylage stean Fryske titels dy’t oanslute by it tema mar der binne in hiele protte boeken dy’t oanslute by it tema Grizelje, yn alle gradaasjes!


Stap 2
Besnuffelje it boek: Besjoch, fiel en rûk!
Hoe sjocht it der út? Wêr soe it oer gean kinne? Wêrom tinkst dat?


Stap 3
Lês it boek foar!
En tsjek oft it ferhaal dúdlik is, troch fragen te stellen, wat út te lizzen, platen opnij te besjen, of stikjes tekst opnij te lêzen. Jonge bern fyn it hearlik it ferhaal nochris (en nochris) te hearen.


Stap 4
Bern wurde mei-eigener fan de ynhâld
Gean mei it boek oan ‘e slach!
Tip*:                  Rjochtsje in jierappelkistke yn mei de figueren of in situaasje út it boek.
Win                       in boekepakket foar de hiele skoalle t.w.f. € 150 - € 100 - € 50 foar de 1e, 2e en 3e
                              priis foar de kategoryen ûnderbou, middenbou, boppebou fan de basisskoalle.
Mear:                   De skoalle krijt in wikselbeker en de keunstners in VIP- grizelshake**

 

**De grizelshake is allinne yn te nimmen op de Kinderboekendag op 15 oktober 13-17 oere.

Meidwaan, hoe dat moat? Ynskriuwe!
Meld jim oan          it tal kistkes per skoalle is ûnbeperkt
                               Jim krije it kistke op ’e skoalle brocht.
                               De bern rjochtsje it kistke yn oer in boek mei it tema Grizelje / Grouwelich eng!

Opsje I                  As jim derby in floch meitsje fan 30 sekonden oer it tema grizeljen yn de klasse,
                               wurdt dat meinommen yn de sjuerering. 
Opsje II                Plantsje it pompoensied en lit de plant groeie. Krekt as jim geweldige idee foar
                               de berneboekedei fan Terherne. Meitsje in grouwelich enge pompoen!

Ynleverje            De kistkes / pompoenen wurde freed 13 oktober wer ophelle

Sjuery                  Fansels: meidwaan is belangriker as winne. Mar winne is wol leuk.
                               De sjuery beoardielet it kistke, en opsjoneel de floch en de pompoenen
 

Fryske boeketips

We ha alfêst in pear leuke boeken foar jim utsocht

Titel NL / FR                                                Auteur                                                         Geskikt foar:
Harry Potter                                                J.K. Rowling                                         fan groep 6/7 ôf
Lederwyntsje                                             Lida Dijkstra                                          fan groep 6 ôf
Renske wol stoer wêze                            Paul van Dijk                                       fan groep 5/6 ôf    
De Kening fan juster                                 Paul van Dijk                                          fan groep 5/6 ôf
GFR                                                               Roald Dahl                                         fan groep 4/5 ôf
Rôversguod                                                Janneke de Boer                                    fan groep 5 ôf
Lindbergh, It grutte aventoer                Torben Kuhman                                        fan groep 3/4 ôf
fan in fleanende mûs
Myn moaiste mearkes                             ferskaat                                                     fan groep 3 ôf
Wij geane hjoed op bearejacht             Michael Rosen                                           fan groep 1/2 ôf
Tsien lytse hekskes                                   Lida Dijkstra                                          fan groep 1/2 ôf
De Gruffalo                                                 Julia Donaldson                                   fan groep 1/2 ôf
De lytse Gruffalo                                       Julia Donaldson                                     fan groep 1/2 ôf
Der leit in krokodil ûnder myn bêd      Ingrid&Dieter Schubert                           fan groep 1/2 ôf